web statistics

Eng  |    |    |  

活動

非政府機構管治午餐會2024

活動日期

非政府機構管治及管理學習平台﹕
兩場的「非政府機構管治午餐會2024」已分別於2024年3月7日及16日順利舉行。

為促進機構董事會成員之間的交流及互相學習,社聯於2024年3月舉辦了兩場午餐會,超過40位董事會成員出席。

午餐會的相片︰

NGO Governance Luncheons 2024     參與的董事交流管治機構時面對的挑戰。  
         
NGO Governance Luncheons 2024     2024年3月7日午餐會的合照。  
         
NGO Governance Luncheons 2024     社聯副主席廖達賢先生(中)致歡迎辭,並鼓勵參加者分享管治經驗。  
         
NGO Governance Luncheons 2024     2024年3月16日午餐會的合照。