web statistics

Eng  |    |    |  

events.png

网上研讨会 – 非政府机构的个人资料私隐保障 (第一节)

活动日期

「非政府机构的个人资料私隐保障」网上研讨会(第一节)已于20201118日顺利举行。

讲者之简报经已上载:

研讨会的截图

gpp webinar photo p29.png   助理个人资料私隐专员(公共事务)谢敏杰先生解释《个人资料(私隐)条例》下六项保障资料原则。
     
gpp webinar photo p34.png   个人资料主任简玉华女士分享个人资料私隐专员公署处理机构常犯的不当行为个案。